Algemene voorwaarden Zon Mediation&Coaching B.V.

 

 1. Zon Mediation&Coaching B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap gevestigd te Bussum, die zich ten doel stelt de advocatuur, de mediation en coaching te beoefenen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Zon Mediation&Coaching B.V. en op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle partners respectievelijk alle andere personen die voor Zon Mediation&Coaching B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten ZonMediation B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn en op alle rechtsverhoudingen van Zon Mediation&Coaching B.V. met derden.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zon Mediation&Coaching B.V. als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 3 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat Zon Mediation&Coaching B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en werknemers van Zon Mediation&Coaching B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. Zon Mediation&Coaching B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Zon Mediation&Coaching B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Zon Mediation&Coaching B.V. heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Indien de uitvoering van een opdracht door Zon Mediation&Coachingn B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Zon Mediation&Coaching B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Zon Mediation&Coaching B.V. komt.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Zon Mediation&Coaching B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar waarin de handeling waarvoor aansprakelijkheid is ontstaan is verricht in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 50.000,00.
 8. Het honorarium wordt berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het toepasselijke uurtarief dat jaarlijks door Zon Mediation&Coaching wordt vastgesteld.
 9. Betaling van declaraties van Zon Mediation&Coaching B.V. dient, zonder aftrek of verrekening, en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Zon Mediation&Coaching B.V. te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Zon Mediation&Coaching B.V. gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden ter betaling van het geen de opdrachtgever aan Zon Mediation&Coaching B.V. verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die in verband met invordering van de declaraties worden gemaakt met een minimum van 15% over het verschuldigde bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zijn integraal voor rekening van de opdrachtgever, indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
 10. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Midden Nederland. De opdrachtgever en Zon Mediation&Coaching B.V. zullen trachten eventuele geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN-mediation Reglement. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan een rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam.